Informacja dla Akcjonariuszy Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. dotycząca obowiązkowej dematerializacji akcji.

Zarząd Kopalni Soli ,,Kłodawa” S.A. na podst. art. 16 ustawy z dnia 30.08.2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wezwał wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Wezwania takie będą ukazywały się cyklicznie (pięciokrotnie) w cyklach miesięcznych aż do wyczerpania terminu realizacji dematerializacji ustalonego w powyższej ustawie lub do momentu odebrania wszystkich akcji papierowych od akcjonariuszy.

Od dnia 1 marca 2021 r. z obrotu wycofane zostaną akcje w formie dokumentu papierowego, które zastąpione zostaną zapisem w systemie teleinformatycznym. Wprowadzony zostanie obowiązek ujawniania akcji w „Rejestrze Akcjonariuszy” lub w „Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych”. Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A prowadzi Księgę Akcjonariuszy, która po 1 marca 2021r. zamieniona zostanie na Rejestr Akcjonariuszy.

Czym są – obowiązkowa dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy?

Obecnie akcje spółek niepublicznych funkcjonują w obrocie wyłącznie w formie papierowej. Obowiązkowa dematerializacja wszystkich akcji oznaczać będzie, że akcje każdej spółki akcyjnej i komandytowo – akcyjnej przestaną mieć formę dokumentu papierowego. Intencją ustawodawcy jest całkowite usunięcie z obrotu gospodarczego akcji papierowych i zastąpienie ich akcjami w postaci elektronicznej. Ustawa zakłada również wprowadzenie rejestru akcjonariuszy, w którym obowiązkowo będą rejestrowane akcje spółek niepublicznych. Rejestr ma być prowadzony przez wskazane w ustawie podmioty,              m. in. banki i domy maklerskie. Walne Zgromadzenie Kopalni wybrało Biuro Maklerskie PKO Bank Polski S.A. do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy Spółki.  Ujawnieniu w rejestrze będzie podlegał każdy akcjonariusz, bez względu na poziom zaangażowania kapitałowego oraz rodzaj posiadanych przez niego akcji. Co szczególnie istotne   jedynie osoby wpisane do tego rejestru będą uznawane za akcjonariuszy danej spółki. Rejestr będzie jawny dla samej spółki oraz jej pozostałych akcjonariuszy, natomiast osoby trzecie nie będą miały możliwości uzyskania informacji o składzie akcjonariatu.

W celu dematerializacji akcji Spółka musi zebrać od Akcjonariuszy wszystkie wyemitowane w formie papierowej dokumenty akcji. W tym celu Spółka musi wezwać akcjonariuszy do złożenia w Spółce posiadanych akcji imiennych. Wezwanie nastąpi poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz ogłoszenie na stronie www.sol-klodawa.com.pl Pierwsze wezwanie do złożenia akcji w Spółce musi zostać dokonane do dnia 30 września 2020 r. Kolejne wezwania muszą być dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Akcjonariuszom, którzy złożą posiadane akcji Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. w osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie) w siedzibie Spółki zostanie wydane pokwitowanie przyjęcia akcji z momentem ich przekazania.

Od chwili złożenia w Spółce akcji na okaziciela do dnia 1 marca 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych. Po złożeniu przez akcjonariuszy ich papierowych akcji, Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A. będzie musiała złożyć wniosek o wpis akcjonariuszy do rejestru oraz poinformować ich, gdy wpis ten zostanie dokonany do tego służyć będzie zakładka na stronie www. Spółki przeznaczona do komunikacji z Akcjonariuszami.

Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek niepublicznych oznacza szereg zmian w ich codziennym, bieżącym funkcjonowaniu oraz w obrocie ich akcjami. Istotne zmiany obejmą m.in. zasady zbywania oraz obciążania akcji (np. ustanawiania zastawu na akcjach). Zasadniczo wszelkie transakcje, których przedmiotem są akcje, będą wymagały zgłoszenia do rejestru akcjonariuszy i dokonania w nim odpowiedniego wpisu. Co do zasady zbycie akcji będzie prawnie skuteczne dopiero z chwilą wpisu do rejestru akcjonariuszy. Brak stosownego zgłoszenia sprawi, że nabywca akcji nie będzie mógł zostać uznany przez spółkę za jej akcjonariusza. Kolejną znaczącą zmianą będzie sposób wypłaty dywidendy przez spółki objęte regulacją. Obecnie zysk wypłacany jest akcjonariuszom bezpośrednio przez spółkę. Po nowelizacji podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy będzie również pośredniczył pomiędzy spółką i jej akcjonariuszami przy wypłacie dywidendy.

Z dniem 1 marca 2021 r. wydane przez spółkę dokumenty akcji utracą swoją moc obowiązującą. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy do rejestru akcjonariuszy. Od 1 marca 2021 r. wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. Przez okres 5 lat od dnia 1 marca 2021 r. dokumenty akcji zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec spółki, że przysługują im prawa udziałowe. Ryzyko braku złożenia akcji w spółce i konsekwencji z tym związanych jest ryzykiem spoczywającym w całości na akcjonariuszach.

Rejestr Akcjonariuszy Spółki prowadzony będzie w postaci elektronicznej w sposób, który zapewni bezpieczeństwo i integralność zawartych w nim danych. Wpis w rejestrze akcjonariuszy będzie dokonywany na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu.

Z dniem 01.03.2021r. cała obsługa akcjonariatu przeniesiona zostanie i realizowana będzie przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Najważniejsze daty w procesie dematerializacji akcji:

Od 01.01.2020 – obowiązek posiadania strony www

Do 30.09.2020 – maksymalny termin na wybór przez walne zgromadzenie podmiotu mającego prowadzić rejestr akcjonariuszy

Do 30.09.2020 podpisanie umowy z podmiotem mającym prowadzić rejestr akcjonariuszy.

Do 30.09.2020 – maksymalny termin na pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia akcji w spółce. Kolejne 4 wezwania muszą być dokonane w odstępach nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż dwa tygodnie.

30.09.2020 – 28.02.2021 – kompletowanie dokumentów akcji przez Spółkę

01.03.2021 – utworzenie rejestru akcjonariuszy i utrata ważności dokumentów akcji.

Wezwanie do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji (otwórz poniższy plik):

ogloszenie_dematerializacja_akcji

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in