RODO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kopalnia Soli „Kłodawa” SA ul. Aleja 1000-lecia 2, 62-650 Kłodawa (zwana dalej Administratorem).

 

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iodo@sol-klodawa.com.pl

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

realizacja umowy lub zamówienia, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy), podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora),

obsługa procesu reklamacji, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacji umowy),

wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur), podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego,

kontakty biznesowe, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes),

prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowiska wskazane w ogłoszeniu, podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (obowiązek prawny), art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda – wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające przesłanie dokumentów i danych aplikacyjnych na wskazany adres email),

wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji, podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda w formie oświadczenia lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające przesłanie dokumentów i danych aplikacyjnych na wskazany adres email),

prowadzenie rejestru akcjonariuszy, podstawa prawna art. 6 ust. 1, lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

prowadzenie działań promocyjno-marketingowych np. wysyłanie newsletterów, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda w formie oświadczenia lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające), art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, (prawnie uzasadniony interes marketing bezpośredni produktów i usług),

rejestracja uczestników wydarzeń i imprez organizowanych przez Administratora, podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 pkt f) RODO ( prawnie uzasadniony interes prawny identyfikacja osób wchodzących na teren Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku),

wykorzystanie Pani/Pana wizerunku utrwalonego w formie zdjęć lub nagrania video wykonanych w trakcie wydarzeń i imprez organizowanych przez Administratora (dotyczy wybranych wydarzeń i wyłącznie po uzyskaniu akceptacji od uczestnika), podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora marketing bezpośredni produktów i usług),

kontakt z mediami i promowanie w mediach działalności, podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda w formie oświadczenia lub poprzez wyraźne działanie potwierdzające),

realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, podstawa prawna: art.6 ust.1 pkt c) RODO (obowiązek prawny),

dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesami windykacji należności podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes dochodzenia roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym).

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

– przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej współpracy,

– do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych; w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu,

– do wycofania przez Panią/Pana zgody w przypadku wyrażenia zgody

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz może się okazać niezbędne do współpracy z Administratorem.